പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മി പ്രിയ, KSFE ഇൽ നിന്ന് തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ചതിയുടെ കഥ പറയുന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് കോടികളുടെ മൂല്യമുള്ള വസ്തു ജാമ്യമായി നൽകിയിട്ടും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തുക നൽകാതെ …

പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മി പ്രിയ, KSFE ഇൽ നിന്ന് തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ചതിയുടെ കഥ പറയുന്നു. Read More »