നടി ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ലാൽ.അന്ന് രാത്രിയിൽ നടന്നതിൽ എനിക്ക് അറിയുന്നത് ഇത്‌ ആണ്.

2017 ലായിരുന്നു സിനിമ ലോകത്തെയും കേരളക്കരയെയും എല്ലാം ഞെട്ടിച്ച ആ സംഭവം നടന്നത്. …

നടി ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ലാൽ.അന്ന് രാത്രിയിൽ നടന്നതിൽ എനിക്ക് അറിയുന്നത് ഇത്‌ ആണ്. Read More »