“നീ ഇത് പുറത്ത് പറഞ്ഞാലും ആരും വിശ്വസിക്കില്ല”സംവിധായകൻ ലിജോ കൃഷ്ണനെതിരെ പീഡനപരാതി.

2020 ഫെബ്രുവരി മുതൽ സംവിധായകനായ ലിജോ കൃഷ്ണൻ തന്നെ പരിചയപ്പെട്ട് സൗഹൃദം ആരംഭിക്കുകയും …

“നീ ഇത് പുറത്ത് പറഞ്ഞാലും ആരും വിശ്വസിക്കില്ല”സംവിധായകൻ ലിജോ കൃഷ്ണനെതിരെ പീഡനപരാതി. Read More »