ആ പ്രണയം ദിവ്യമായിരുന്നു ആ പ്രണയമാണ് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്നത് മാള അരവിന്ദൻ തുറന്നു പറ…

മലയാള പ്രേക്ഷകർക്ക് വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു നടനാണ് മാള അരവിന്ദൻ. മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ …

ആ പ്രണയം ദിവ്യമായിരുന്നു ആ പ്രണയമാണ് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്നത് മാള അരവിന്ദൻ തുറന്നു പറ… Read More »