നീ എന്താ വിചാരിച്ചത് നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മിണ്ടാതെ നിൻറെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ തുണി ഊരി കിടന്നു തരും എന്നോ…..?#ShortStory

ന്യൂജെൻ പെണ്ണ് രചന: റിൻസി പ്രിൻസ് രാത്രിയിൽ ഫോൺ ബെൽ അടിക്കുന്നത് കേട്ടാണ് …

നീ എന്താ വിചാരിച്ചത് നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മിണ്ടാതെ നിൻറെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ തുണി ഊരി കിടന്നു തരും എന്നോ…..?#ShortStory Read More »