ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വീണ്ടും എന്തിനാ അവിടെ ചെന്ന് കയറി കൊടുത്തത്.? വിജയ് ബാബു വിഷയത്തിൽ തുറന്നടിച്ചു മല്ലിക സുകുമാരൻ

മലയാള സിനിമയിൽ ശക്തമായ ഏതുകാര്യത്തിലും അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മല്ലികാ സുകുമാരൻ. …

ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വീണ്ടും എന്തിനാ അവിടെ ചെന്ന് കയറി കൊടുത്തത്.? വിജയ് ബാബു വിഷയത്തിൽ തുറന്നടിച്ചു മല്ലിക സുകുമാരൻ Read More »