മരയ്ക്കാറും ജയിംഭിം ഓസ്‌ക്കാർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായി പകരം ഇടം പിടിച്ചത് ഈ ചിത്രം.

പ്രിയദർശൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് എത്തിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡം ആയ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു മരയ്ക്കാർ അറബിക്കടലിലെ …

മരയ്ക്കാറും ജയിംഭിം ഓസ്‌ക്കാർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായി പകരം ഇടം പിടിച്ചത് ഈ ചിത്രം. Read More »