വിവാഹം ഒരു കെട്ടുകാഴ്ച അല്ല എന്ന് മനസിലാക്കി തരുന്നു ഇവർ, അതേ മാറ്റം അനിവാര്യം ആണ്.

വിവാഹമെന്നാൽ ആഡംബരം കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ചടങ്ങായി മാറുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ് …

വിവാഹം ഒരു കെട്ടുകാഴ്ച അല്ല എന്ന് മനസിലാക്കി തരുന്നു ഇവർ, അതേ മാറ്റം അനിവാര്യം ആണ്. Read More »