സെറ്റിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു മിട്ടായി രമ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി ജഗദീഷ് കരുതും. കണ്ണീരോടെ മീര അനിൽ .

ഇന്നലത്തെ ദിവസം വളരെ വേദന നിറഞ്ഞ ഒരു വാർത്തയുമായി ആയിരുന്നു പുലരി വന്നത്. …

സെറ്റിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു മിട്ടായി രമ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി ജഗദീഷ് കരുതും. കണ്ണീരോടെ മീര അനിൽ . Read More »