വേദിയിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ പോപ്പ് താരം മിലിയുടെ വസ്ത്രം അഴിഞ്ഞു വീണു; വേദിയുടെ പുറകിലേയ്ക്ക് ഓടി താരം, വീഡിയോ കാണാം

വേദിയിൽ പരിപാടി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ പ്രശസ്ത പോപ് താരം മിലി സൈറസിന്റെ വസ്ത്രമഴിഞ്ഞ് വീണതാണ് …

വേദിയിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ പോപ്പ് താരം മിലിയുടെ വസ്ത്രം അഴിഞ്ഞു വീണു; വേദിയുടെ പുറകിലേയ്ക്ക് ഓടി താരം, വീഡിയോ കാണാം Read More »