28 വയസ്സിൽ 30 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ് നേടുന്ന സംരഭക ആരതിയുടെ ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കഥ | The astonishing story of entrepreneur Aarti who achieves a turnover of Rs 30 crore at the age of 28

28 വയസ്സിൽ 30 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ് നേടുന്ന സംരഭക ആരതിയുടെ ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കഥ | The astonishing story of entrepreneur Aarti who achieves a turnover of Rs 30 crore at the age of 28 Read More

വീട്ടിലിരുന്ന് പൊതിച്ചോറുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകി,യമ്മിസ്‌പോട്ട് എന്ന ക്ലൗഡ് കിച്ചൺ സംരംഭത്തിലൂടെ വരുമാനം നേടുന്ന വീട്ടമ്മയുടെ വിജയഗാഥ|Najeema motivated life story

വീട്ടിലിരുന്ന് പൊതിച്ചോറുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകി,യമ്മിസ്‌പോട്ട് എന്ന ക്ലൗഡ് കിച്ചൺ സംരംഭത്തിലൂടെ വരുമാനം നേടുന്ന വീട്ടമ്മയുടെ വിജയഗാഥ|Najeema motivated life story Read More