ജീവിതത്തിൽ ഒരേയൊരു പുരുഷനുമായി മാത്രമേ ബന്ധം പാടുള്ളൂ. അയാൾ ഇപ്പോ എങ്ങനെയുള്ളവൻ ആണെങ്കിലും ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചും ശീലവതികളായി എല്ലാ സ്ത്രീകളും ജീവിക്കണം,മൈഥിലി കുറിച്ചുള്ള കുറുപ്പ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നു 

ജീവിതത്തിൽ ഒരേയൊരു പുരുഷനുമായി മാത്രമേ ബന്ധം പാടുള്ളൂ. അയാൾ ഇപ്പോ എങ്ങനെയുള്ളവൻ ആണെങ്കിലും …

ജീവിതത്തിൽ ഒരേയൊരു പുരുഷനുമായി മാത്രമേ ബന്ധം പാടുള്ളൂ. അയാൾ ഇപ്പോ എങ്ങനെയുള്ളവൻ ആണെങ്കിലും ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചും ശീലവതികളായി എല്ലാ സ്ത്രീകളും ജീവിക്കണം,മൈഥിലി കുറിച്ചുള്ള കുറുപ്പ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നു  Read More »