നടിക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതിനിടയിൽ ജോലിക്കാരുടെ ശമ്പളം മറന്നു പോയൊന്നു നികേഷിന് വിമർശനം.

നടിയെ ആക്രമിച്ച കാര്യത്തിൽ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി കൊണ്ട് രംഗത്തു വന്നിരുന്നു നികേഷ് …

നടിക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതിനിടയിൽ ജോലിക്കാരുടെ ശമ്പളം മറന്നു പോയൊന്നു നികേഷിന് വിമർശനം. Read More »