അയാൾ മെന്റലി ഓഫ് ആണ്.സന്തോഷ് വർക്കിയെ കുറിച്ചുള്ള നിത്യയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രെദ്ധ നേടുന്നു.

മോഹൻലാൽ ചിത്രമായ ആറാട്ട് റിലീസ് ആയ ദിവസം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു …

അയാൾ മെന്റലി ഓഫ് ആണ്.സന്തോഷ് വർക്കിയെ കുറിച്ചുള്ള നിത്യയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രെദ്ധ നേടുന്നു. Read More »