പ്രായം 14 വയസ്സ്, സ്വന്തം ആക്കിയത് 16 ലക്ഷം രൂപയുടെ കാർ. അംഗീകരിക്കണം ഈ കൊച്ചു മിടുക്കിയുടെ വരുമാനം കേട്ടോ.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം ആരാധകരുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിവേദ്യ ആർ ശങ്കർ. 14 …

പ്രായം 14 വയസ്സ്, സ്വന്തം ആക്കിയത് 16 ലക്ഷം രൂപയുടെ കാർ. അംഗീകരിക്കണം ഈ കൊച്ചു മിടുക്കിയുടെ വരുമാനം കേട്ടോ. Read More »