അയ്യങ്കാളി ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലൈംഗീക ചുവയോടെ ഒരു ദളിത് പെൺകുട്ടിയോട് സംസാരിച്ച വിനായകന്റെ മുഖത്ത് ആദ്യം അടിക്കുമായിരുന്നു… പടയ്ക്ക് എതിരെ പട പുറപ്പാടോടെ ഹരീഷ് പേരടി.

വലിയ സ്വീകാര്യതയോടെ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ജനശ്രദ്ധ നേടുന്ന ചിത്രമാണ് കെ എം കമൽ ഒരുക്കിയ …

അയ്യങ്കാളി ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലൈംഗീക ചുവയോടെ ഒരു ദളിത് പെൺകുട്ടിയോട് സംസാരിച്ച വിനായകന്റെ മുഖത്ത് ആദ്യം അടിക്കുമായിരുന്നു… പടയ്ക്ക് എതിരെ പട പുറപ്പാടോടെ ഹരീഷ് പേരടി. Read More »