ട്രെയിലർ പോലും പുറത്തിറങ്ങും മുൻപ് ഷാറൂഖാൻറെ പഠാൻ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് വിറ്റുപോയത് ബൊളീവുഡിനെ ഞെട്ടിച്ച റെക്കോർഡ് തുകയ്ക്ക്.!!

കിംഗ്ഖാൻ ഷാരൂഖാൻ നായകനാകുന്ന പഠാന്റെ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് വിറ്റുപോയത് പോലും റെക്കോർഡ് തുകയ്ക്ക് …

ട്രെയിലർ പോലും പുറത്തിറങ്ങും മുൻപ് ഷാറൂഖാൻറെ പഠാൻ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് വിറ്റുപോയത് ബൊളീവുഡിനെ ഞെട്ടിച്ച റെക്കോർഡ് തുകയ്ക്ക്.!! Read More »