കരിക്കിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ അർജുൻ വിവാഹിതനായി..! ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു |Karikk fame Arjun marriage images and video

കരിക്കിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ അർജുൻ വിവാഹിതനായി..! ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു |Karikk fame Arjun marriage images and video Read More