നൂറ് ജീവിതത്തിൽ, നൂറ് ലോകങ്ങളിൽ, ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. അപ്പുകിളിയുടെ യഥാർത്ഥ നായകൻ എത്തി.!!

സാന്ത്വനം എന്ന പരമ്പരയിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയത് താരമായിരുന്നു രക്ഷ എന്ന …

നൂറ് ജീവിതത്തിൽ, നൂറ് ലോകങ്ങളിൽ, ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. അപ്പുകിളിയുടെ യഥാർത്ഥ നായകൻ എത്തി.!! Read More »