മനീഷ് മൽഹോത്രയുടെ കളക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സാരിയിൽ അതിസുന്ദരി ആയി രാകുൽ പ്രീത്.

സെലിബ്രിറ്റി ഡിസൈനറായ മനീഷ് മൽഹോത്രയുടെ കളക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള സാരിയിൽ സുന്ദരിയായ നടി രാകുൽ …

മനീഷ് മൽഹോത്രയുടെ കളക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സാരിയിൽ അതിസുന്ദരി ആയി രാകുൽ പ്രീത്. Read More »