ജഗതി ചേട്ടന്റെ ആ കഥാപാത്രത്തിനു കൈയ്യടി ഉറപ്പാണ്. വിക്രത്തിനെ കുറിച്ച് രമേശ് പിഷാരടി.

ജഗതി ചേട്ടന്റെ ആ കഥാപാത്രത്തിനു കൈയ്യടി ഉറപ്പാണ്. വിക്രത്തിനെ കുറിച്ച് രമേശ് പിഷാരടി. …

ജഗതി ചേട്ടന്റെ ആ കഥാപാത്രത്തിനു കൈയ്യടി ഉറപ്പാണ്. വിക്രത്തിനെ കുറിച്ച് രമേശ് പിഷാരടി. Read More »