വർക്കലയിൽ ഇത്രയും സൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല.! സർഫിങ്ങിൽ ഒരു കൈ നോക്കി കാമുകനോപ്പം രഞ്ജി ഹരിദാസ്.

മലയാളികൾക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവതാരകയാണ് രഞ്ജിനി ഹരിദാസ്. ഐഡിയ സ്റ്റാർ …

വർക്കലയിൽ ഇത്രയും സൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല.! സർഫിങ്ങിൽ ഒരു കൈ നോക്കി കാമുകനോപ്പം രഞ്ജി ഹരിദാസ്. Read More »