എനിക്ക് സ്ത്രീകളോട് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ആൺമക്കളെ മര്യാദയ്ക്ക് വളർത്തുക, പൊട്ടിത്തെറിച്ചു രശ്മി നായർ.!!

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ആളുകൾക്കിടയിൽ തരംഗമായിരുന്നു ലക്ഷ്മി നായർ. സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ …

എനിക്ക് സ്ത്രീകളോട് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ആൺമക്കളെ മര്യാദയ്ക്ക് വളർത്തുക, പൊട്ടിത്തെറിച്ചു രശ്മി നായർ.!! Read More »