രാജമൗലിയുടെ മൾട്ടിസ്റ്റാർ ചിത്രം ഇനി 3ഡിയിലും കാണാം. ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയ പ്രഖ്യാപനം.

മലയാളികൾക്കിടയിൽ പോലും വലിയ തരംഗം തീർക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന പേരാണ് രാജമൗലി എന്ന് പറയുന്നത്. …

രാജമൗലിയുടെ മൾട്ടിസ്റ്റാർ ചിത്രം ഇനി 3ഡിയിലും കാണാം. ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയ പ്രഖ്യാപനം. Read More »