ചെത്ത് ലുക്കിൽ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ബിന്ദു പണിക്കരും സായി കുമാറും. ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ |Bindhu Panikkar and Sai kumar pictures in London

ചെത്ത് ലുക്കിൽ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ബിന്ദു പണിക്കരും സായി കുമാറും. ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ |Bindhu Panikkar and Sai kumar pictures in London Read More

ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ് അച്ഛൻ അകന്നു തുടങ്ങിയത്. അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ അകന്നത് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്.|vaishnavi talks about sai kumar |

ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ് അച്ഛൻ അകന്നു തുടങ്ങിയത്. അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ അകന്നത് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്.|vaishnavi talks about sai kumar | Read More

സായികുമാറും ആദ്യഭാര്യയും ഒരുമിക്കുന്നു..! സന്തോഷവാർത്ത പങ്കുവെച്ച് മകൾ വൈഷ്ണവി.|Saikumar and his first wife are together ..! Daughter Vaishnavi sharing the good news|

സായികുമാറും ആദ്യഭാര്യയും ഒരുമിക്കുന്നു..! സന്തോഷവാർത്ത പങ്കുവെച്ച് മകൾ വൈഷ്ണവി.|Saikumar and his first wife are together ..! Daughter Vaishnavi sharing the good news| Read More

രാജമാണിക്യത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ അച്ഛനാകാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ സായി കുമാറിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു.

രാജമാണിക്യത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ അച്ഛനാകാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ സായി കുമാറിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു. Read More