എന്നും സിനിമയെ ആശ്രയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പുതിയ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങി സായി പല്ലവി|Sai Pallavi is all set to venture into a new business

എന്നും സിനിമയെ ആശ്രയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പുതിയ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങി സായി പല്ലവി|Sai Pallavi is all set to venture into a new business Read More

നായിക സായി പല്ലവി ആണേൽ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം.ഒരു ചെലവുമില്ല, സ്വന്തം കാര്യം നോക്കും; കൈ നിറയെ വേഷങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ കാരണമിതോ?|Good characteristics of Sai Pallavi|

നായിക സായി പല്ലവി ആണേൽ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം.ഒരു ചെലവുമില്ല, സ്വന്തം കാര്യം നോക്കും; കൈ നിറയെ വേഷങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ കാരണമിതോ?|Good characteristics of Sai Pallavi| Read More

നടൻ വിജയ്ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് സായ് പല്ലവി.|Sai Pallavi wants to work with actor Vijay but there is such a demand.|

നടൻ വിജയ്ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് സായ് പല്ലവി.|Sai Pallavi wants to work with actor Vijay but there is such a demand.| Read More

അഭിനയിക്കണമെങ്കില്‍ എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം, മനസ്സ് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് സായ് പല്ലവി!!

അഭിനയിക്കണമെങ്കില്‍ എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം, മനസ്സ് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് സായ് പല്ലവി!! Read More