മകളെ വിറ്റ് കാശാക്കുകയും ആണോ എന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്, മകളെ കുറിച്ച് സലീം കൊടുത്തൂർ

മകളെ വിറ്റ് കാശാക്കുകയും ആണോ എന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്, മകളെ കുറിച്ച് സലീം …

മകളെ വിറ്റ് കാശാക്കുകയും ആണോ എന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്, മകളെ കുറിച്ച് സലീം കൊടുത്തൂർ Read More »