മനസിനു കുഷ്ഠം ബാധിച്ച ഒരു ശുംഭൻ ആണ് സലിം കുമാർ, അയാൾ ആക്രമിച്ച നടിയെ കുത്തി നോവിക്കുന്നു ബൈജു കൊട്ടാരക്കര.

കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വീണ്ടും അന്വേഷണം ഉയർന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. അന്വേഷണ …

മനസിനു കുഷ്ഠം ബാധിച്ച ഒരു ശുംഭൻ ആണ് സലിം കുമാർ, അയാൾ ആക്രമിച്ച നടിയെ കുത്തി നോവിക്കുന്നു ബൈജു കൊട്ടാരക്കര. Read More »