‘സ്വയം ഉണ്ടാക്കുക, തിന്നുക, ആസ്വദിക്കുക’ കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചതുണ്ടാക്കി സംവൃത- വീഡിയോ

മലയാളികൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നടിയാണ് സംവൃത സുനിൽ. അഭിനയത്തിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര സജീവമല്ലെങ്കിലും …

‘സ്വയം ഉണ്ടാക്കുക, തിന്നുക, ആസ്വദിക്കുക’ കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചതുണ്ടാക്കി സംവൃത- വീഡിയോ Read More »