മലയാളത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ എത്തിയാൽ വൃത്തിയുള്ള ഒരു ബാത്ത്‌റൂം ഇല്ല, പ്രതിഫലം ഇല്ല, സംയുക്ത മേനോൻ..|If you come to act in Malayalam, there is no clean bathroom, no pay, Samyuktha Menon..

മലയാളത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ എത്തിയാൽ വൃത്തിയുള്ള ഒരു ബാത്ത്‌റൂം ഇല്ല, പ്രതിഫലം ഇല്ല, സംയുക്ത മേനോൻ..|If you come to act in Malayalam, there is no clean bathroom, no pay, Samyuktha Menon.. Read More

ബോഡിഗാർഡ്സ് തട്ടിമാറ്റിയ ആരാധകനെ ചേർത്തുനിർത്തി സംയുക്ത, ഓരോ താരങ്ങളും സംയുക്ത മേനോനെ കണ്ടുപഠിക്കണം,|Samyuktha Menon new Video in social media

ബോഡിഗാർഡ്സ് തട്ടിമാറ്റിയ ആരാധകനെ ചേർത്തുനിർത്തി സംയുക്ത, ഓരോ താരങ്ങളും സംയുക്ത മേനോനെ കണ്ടുപഠിക്കണം,|Samyuktha Menon new Video in social media Read More

കുട്ടിക്കാലത്ത് സച്ചിന് ആരാധനമൂത്ത് കത്തെഴുതി. മറുപടിയും വന്നു..! വന്ന് മറുപടി ഇങ്ങനെ.|Samyuktha menon about writing a letter to sachin|

കുട്ടിക്കാലത്ത് സച്ചിന് ആരാധനമൂത്ത് കത്തെഴുതി. മറുപടിയും വന്നു..! വന്ന് മറുപടി ഇങ്ങനെ.|Samyuktha menon about writing a letter to sachin| Read More