ഇതിലും നല്ല മറുപടി സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം..! വിജയ് ബാബുവിനെ പറ്റി ചോദിച്ച ഒരാൾക്ക് തഗ് മറുപടിയുമായി ‘സാന്ദ്ര തോമസ്’.!!

ഇതിലും നല്ല മറുപടി സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം..! വിജയ് ബാബുവിനെ പറ്റി ചോദിച്ച ഒരാൾക്ക് തഗ് മറുപടിയുമായി ‘സാന്ദ്ര തോമസ്’.!! Read More

ഓമനത്തമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ മാത്രമേ ഇവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, എന്ന് സാന്ദ്ര തോമസ്. ഒരു ക്രിമിനലിനെയും സ്ത്രീ എന്ന് വിളിക്കാൻ അറപ്പ് തോന്നുന്ന ഒരാളെയും കണ്ടുള്ളു എന്ന് സിൻസി അനിൽ.

ഓമനത്തമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ മാത്രമേ ഇവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, എന്ന് സാന്ദ്ര തോമസ്. ഒരു ക്രിമിനലിനെയും സ്ത്രീ എന്ന് വിളിക്കാൻ അറപ്പ് തോന്നുന്ന ഒരാളെയും കണ്ടുള്ളു എന്ന് സിൻസി അനിൽ. Read More