ബീച്ചിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഗ്ലാമർസ് ചിത്രങ്ങളുമായി സാനിയ. എന്തൊരു ഹോട്ട് ആണെന്ന് ആരാധകർ.

ക്വീൻ എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ താരമായിരുന്നു സാനിയ …

ബീച്ചിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഗ്ലാമർസ് ചിത്രങ്ങളുമായി സാനിയ. എന്തൊരു ഹോട്ട് ആണെന്ന് ആരാധകർ. Read More »