ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യയും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തെ ഓർത്തു കരഞ്ഞുപോയി, സഞ്ജയ് ദത്ത്.!

കെജിഎഫ് കണ്ടവരാരും നായകനൊപ്പം തന്നെ മറക്കാത്ത പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രതിനായകനായ സഞ്ജയ് ദത്തിനെ മറക്കാനിടയില്ല. …

ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യയും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തെ ഓർത്തു കരഞ്ഞുപോയി, സഞ്ജയ് ദത്ത്.! Read More »