സച്ചിൻ ടെൻഡുൽകറിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ബോളിവുഡിലേക്ക് പുതിയ ഒരു താരോദയം.!

മലയാളികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വികാരമാണ് സച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരുപക്ഷേ ആദ്യമായി ക്രിക്കറ്റ് …

സച്ചിൻ ടെൻഡുൽകറിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ബോളിവുഡിലേക്ക് പുതിയ ഒരു താരോദയം.! Read More »