ഇതുപോലെ ഉള്ള സരയുമാർ ഉണ്ടാകുന്നത് മലയാളസിനിമയ്ക്ക് അഭിമാനം ആണ് എന്ന് ശാന്തവിള ദിനേശ്.

മലയാള സിനിമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നായിക തന്നെയാണ് കെപിസി ലളിത. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലായിരുന്നു താരത്തിന് …

ഇതുപോലെ ഉള്ള സരയുമാർ ഉണ്ടാകുന്നത് മലയാളസിനിമയ്ക്ക് അഭിമാനം ആണ് എന്ന് ശാന്തവിള ദിനേശ്. Read More »