അന്ന് മമ്മൂട്ടി ഒരുപാട് കരഞ്ഞു ജയറാമിനെ തെറി വിളിച്ചു. തുറന്നു പറഞ്ഞു സത്യൻ അന്തിക്കാട്.

അന്ന് മമ്മൂട്ടി ഒരുപാട് കരഞ്ഞു ജയറാമിനെ തെറി വിളിച്ചു. തുറന്നു പറഞ്ഞു സത്യൻ …

അന്ന് മമ്മൂട്ടി ഒരുപാട് കരഞ്ഞു ജയറാമിനെ തെറി വിളിച്ചു. തുറന്നു പറഞ്ഞു സത്യൻ അന്തിക്കാട്. Read More »