കണിക്കൊന്നയിൽ ആറാടി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മോഡൽ; ദാവണിയുടെയും സെറ്റ് സാരിയുടെയും കാലം കഴിഞ്ഞു.!!

ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്താണ് ഫോട്ടോഷൂട്ട്കൾക്ക് വലിയതോതിൽ തന്നെ പ്രചാരം ഏറിയത്. അതോടെ നിരവധി ആളുകൾ …

കണിക്കൊന്നയിൽ ആറാടി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മോഡൽ; ദാവണിയുടെയും സെറ്റ് സാരിയുടെയും കാലം കഴിഞ്ഞു.!! Read More »