മൂന്ന് വർഷമായി അയാൾ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് , ആദ്യം എന്നെ ഇപ്പോൾ എന്റെ മകളേയും ഉപദ്രവിക്കുന്നു, അയാൾക്ക് ഇത് ഒരു ലഹരിയാണ്, ദുരനുഭവം തുറന്നു പറഞ്ഞു പ്രവീണ| Praveena talkes about her bad experienced

മൂന്ന് വർഷമായി അയാൾ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് , ആദ്യം എന്നെ ഇപ്പോൾ എന്റെ മകളേയും ഉപദ്രവിക്കുന്നു, അയാൾക്ക് ഇത് ഒരു ലഹരിയാണ്, ദുരനുഭവം തുറന്നു പറഞ്ഞു പ്രവീണ| Praveena talkes about her bad experienced Read More

“വിവാഹിത്തിന് മുൻപ് സെ, ക്,സ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അയാളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ അതും ചെയ്യുക, അത് തെറ്റല്ല “- അനുശ്രീ |Serial actress Anusree new statement

“വിവാഹിത്തിന് മുൻപ് സെ, ക്,സ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അയാളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ അതും ചെയ്യുക, അത് തെറ്റല്ല “- അനുശ്രീ |Serial actress Anusree new statement Read More

ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടും കല്യാണം കഴിക്കാൻ നാണമില്ലേന്ന് ചോദിച്ചവരുണ്ട്..! മകളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു തന്റെ വിവാഹം |Manka Mahesh talkes about her second marriage

ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടും കല്യാണം കഴിക്കാൻ നാണമില്ലേന്ന് ചോദിച്ചവരുണ്ട്..! മകളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു തന്റെ വിവാഹം |Manka Mahesh talkes about her second marriage Read More

കുടുംബജീവിതം തകരാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്, ആദ്യമായി വിവാഹമോചനകാരണം തുറന്നു പറഞ്ഞു വീണ നായർ |This is the reason for the breakdown of family life, Veena Nair, who has opened up about the reason for the divorce for the first time

കുടുംബജീവിതം തകരാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്, ആദ്യമായി വിവാഹമോചനകാരണം തുറന്നു പറഞ്ഞു വീണ നായർ |This is the reason for the breakdown of family life, Veena Nair, who has opened up about the reason for the divorce for the first time Read More