എനിക്ക് മാനേജർ ഒന്നും ഇല്ല, എന്റെ ഉമ്മച്ചി ആണ് എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു ഷെയ്ൻ നിഗം.

മലയാള സിനിമയുടെ സ്വാഭാവിക നടന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ മുൻനിരയിലുള്ള നടൻ തന്നെയാണ് ഷൈൻ നിഗം. …

എനിക്ക് മാനേജർ ഒന്നും ഇല്ല, എന്റെ ഉമ്മച്ചി ആണ് എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു ഷെയ്ൻ നിഗം. Read More »