ജയിലിൽ പത്താം നമ്പർ സെല്ലിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ട്ടപെട്ട് ഗ്രീഷ്മ. ടിവി കാണില്ല, ആഴ്ചപതിപ്പും നോവലുകളും വായിച്ചു സമയം കളയും, ഗ്രീഷ്മയുടെ ജയിൽ ജീവിതം ഇങ്ങനെ..|Grishma’s prison life now

ജയിലിൽ പത്താം നമ്പർ സെല്ലിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ട്ടപെട്ട് ഗ്രീഷ്മ. ടിവി കാണില്ല, ആഴ്ചപതിപ്പും നോവലുകളും വായിച്ചു സമയം കളയും, ഗ്രീഷ്മയുടെ ജയിൽ ജീവിതം ഇങ്ങനെ..|Grishma’s prison life now Read More

പഠനത്തിൽ മിടുക്കി, ഹൊറർ സിനിമകളുടെ ആരാധിക.! പോലീസ് ചോദ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഗ്രീഷ്മ പതറി പോയത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ |Sharone Raj and Greeshma case

പഠനത്തിൽ മിടുക്കി, ഹൊറർ സിനിമകളുടെ ആരാധിക.! പോലീസ് ചോദ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഗ്രീഷ്മ പതറി പോയത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ |Sharone Raj and Greeshma case Read More