ശോഭനയും മോഹൻലാലും ഒരുമിക്കുന്നു..! സന്തോഷവാർത്ത ഏറ്റെടുത്തു പ്രേക്ഷകർ |Shobhana and Mohanlal are coming together..!

ശോഭനയും മോഹൻലാലും ഒരുമിക്കുന്നു..! സന്തോഷവാർത്ത ഏറ്റെടുത്തു പ്രേക്ഷകർ |Shobhana and Mohanlal are coming together..! Read More

എന്റെ ആ ആഗ്രഹത്തിന് അമ്മ നോ പറഞ്ഞു, വ്യക്തി ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞു ശോഭന | Shobhana opened up about her personal life

എന്റെ ആ ആഗ്രഹത്തിന് അമ്മ നോ പറഞ്ഞു, വ്യക്തി ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞു ശോഭന | Shobhana opened up about her personal life Read More

റേ പ്പ് സീൻ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു..തനിക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ശോഭന.|This is what they did when they said they were not interested in acting in that scene.. Shobhana about her bad experience.

റേ പ്പ് സീൻ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു..തനിക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ശോഭന.|This is what they did when they said they were not interested in acting in that scene.. Shobhana about her bad experience. Read More
Uncategorized

മരിക്കും മുൻപ് അറം പറ്റിയ പോലെ ഒരു പാട്ട്. നെടുമുടി വേണുവിന്റെ ഓർമയിൽ വേദനയോടെ ശോഭന!!

മരിക്കും മുൻപ് അറം പറ്റിയ പോലെ ഒരു പാട്ട്. നെടുമുടി വേണുവിന്റെ ഓർമയിൽ വേദനയോടെ ശോഭന!! Read More