“ലക്ഷ്വറി എന്ന വാക്കിനോട് പോലും തനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല, ഇപ്പോഴും യാത്ര പഴയ അംബാസിഡർ കാറിൽ” – സിദ്ധിഖ്‌ |Sidhikh talkes about He is not even interested in the word luxury, still travels in an old ambassador car.”

“ലക്ഷ്വറി എന്ന വാക്കിനോട് പോലും തനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല, ഇപ്പോഴും യാത്ര പഴയ അംബാസിഡർ കാറിൽ” – സിദ്ധിഖ്‌ |Sidhikh talkes about He is not even interested in the word luxury, still travels in an old ambassador car.” Read More

സിദ്ദിഖിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം അതിമനോഹരമാക്കി മരുമകൾ. ഇതുപോലെ ഒരു മരുമകളെ കിട്ടാൻ ഭാഗ്യം വേണം |Sidhikh daughter ‘n law news #Sidhikh

സിദ്ദിഖിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം അതിമനോഹരമാക്കി മരുമകൾ. ഇതുപോലെ ഒരു മരുമകളെ കിട്ടാൻ ഭാഗ്യം വേണം |Sidhikh daughter ‘n law news #Sidhikh Read More