“ലളിത ചേച്ചിയെ പോലെ, സുകുമാരി ചേച്ചിയെ പോലെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി ആയിരുന്നു സിൽക്ക് സ്മിത. ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ബഹുമാനത്തോടെ നിന്നിട്ടുള്ളൂ” – ഇന്ദ്രൻസ് |Indrance talkes about Like Lalita Chechi, Silk Smitha was a quality young lady like Sukumari Chechi.

“ലളിത ചേച്ചിയെ പോലെ, സുകുമാരി ചേച്ചിയെ പോലെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി ആയിരുന്നു സിൽക്ക് സ്മിത. ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ബഹുമാനത്തോടെ നിന്നിട്ടുള്ളൂ” – ഇന്ദ്രൻസ് |Indrance talkes about Like Lalita Chechi, Silk Smitha was a quality young lady like Sukumari Chechi. Read More

സില്‍ക്ക് സ്മിത മരിച്ചതറിഞ്ഞപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി അപ്സെറ്റ് ആയി, വാര്‍ത്ത അറിഞ്ഞ സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ, |Suresh Gopi got upset when he heard about Silk Smitha’s death, after hearing the news, Suresh Gopi said this

സില്‍ക്ക് സ്മിത മരിച്ചതറിഞ്ഞപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി അപ്സെറ്റ് ആയി, വാര്‍ത്ത അറിഞ്ഞ സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ, |Suresh Gopi got upset when he heard about Silk Smitha’s death, after hearing the news, Suresh Gopi said this Read More

ഈശ്വരനെന്നെ എന്തിന് സൃഷ്ടിച്ചു..!എന്റെ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിച്ചവരും ധാരാളം. അധ്വാനത്തെ മുതലെടുത്തവരും ധാരാളം.|Silk Smitha’s last words gain attention|

ഈശ്വരനെന്നെ എന്തിന് സൃഷ്ടിച്ചു..!എന്റെ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിച്ചവരും ധാരാളം. അധ്വാനത്തെ മുതലെടുത്തവരും ധാരാളം.|Silk Smitha’s last words gain attention| Read More