സോനം കപൂറിന് ഇഷ്ട്ടപെട്ട ഗർഭകാല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതാണ്.

ആദ്യത്തെ കണ്മണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് നടിയായ സോനം കപൂറും, ഭർത്താവും, താനൊരു അമ്മയാകാൻ …

സോനം കപൂറിന് ഇഷ്ട്ടപെട്ട ഗർഭകാല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതാണ്. Read More »