ബീജവും മൊബെെൽ ഫോണും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് ; ലോകത്തെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പഠനം!!

ബീജത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം സംരക്ഷിക്കുവാൻ പുരുഷന്മാർ സെൽഫോൺ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുതുതായി …

ബീജവും മൊബെെൽ ഫോണും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് ; ലോകത്തെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പഠനം!! Read More »