ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു.അവസാനം വേദനിപ്പിക്കുന്ന ആ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു ശ്രീശാന്ത്.

വളരെ ആവേശപൂർവം ക്രിക്കറ്റ് കാണുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന …

ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു.അവസാനം വേദനിപ്പിക്കുന്ന ആ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു ശ്രീശാന്ത്. Read More »