കൃത്യസമയത്തുതന്നെ അമ്മ വന്നതിനാൽ അന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. ശ്രീജിത്ത്‌ രവിയുടെ മകൻ പറയുന്നു.Sreejith Ravi’s son news.|

കൃത്യസമയത്തുതന്നെ അമ്മ വന്നതിനാൽ അന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. ശ്രീജിത്ത്‌ രവിയുടെ മകൻ പറയുന്നു.Sreejith Ravi’s son news.| Read More

തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു മുൻപേ താൻ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചു.ഭാര്യയെ കുറിച്ചു ശ്രീജിത്ത്‌ രവി.|He married her before she understood his true nature. Sreejith Ravi about his wife.|

തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു മുൻപേ താൻ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചു.ഭാര്യയെ കുറിച്ചു ശ്രീജിത്ത്‌ രവി.|He married her before she understood his true nature. Sreejith Ravi about his wife.| Read More

ശ്രീജിത്ത് രവിക്ക് മാനസിക വൈകൃതമോ.? കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശിക്ഷ കിട്ടേണ്ട രോഗം.|Is Sreejith Ravi mentally retarded? Doing this to children is a punishable disease|

ശ്രീജിത്ത് രവിക്ക് മാനസിക വൈകൃതമോ.? കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശിക്ഷ കിട്ടേണ്ട രോഗം.|Is Sreejith Ravi mentally retarded? Doing this to children is a punishable disease| Read More