പീരിയഡ്‌സ് ആകുമ്പോൾ സെ,ക്,സ് പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കൊറേ കുല പുരുഷുക്കൾ ഇന്നും നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ഉണ്ട്. പാർട്ണർൻ്റേ ചോര കണ്ടാൽ തലകറങ്ങി വീഴുന്നവർ|Sreelakshmi Arackkal new statement by movie Jaya Jaya Jayahe

പീരിയഡ്‌സ് ആകുമ്പോൾ സെ,ക്,സ് പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കൊറേ കുല പുരുഷുക്കൾ ഇന്നും നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ഉണ്ട്. പാർട്ണർൻ്റേ ചോര കണ്ടാൽ തലകറങ്ങി വീഴുന്നവർ|Sreelakshmi Arackkal new statement by movie Jaya Jaya Jayahe Read More

പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആണുങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒറ്റക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ആണുങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ എപ്പോളും ഒരു പെണ്ണ് വേണം, -ശ്രീലക്ഷ്മി അറക്കൽ |Females can live happily alone without males. But men always need a woman to live,

പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആണുങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒറ്റക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ആണുങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ എപ്പോളും ഒരു പെണ്ണ് വേണം, -ശ്രീലക്ഷ്മി അറക്കൽ |Females can live happily alone without males. But men always need a woman to live, Read More