ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ വില്ലൻ ഷവർമയല്ല നടി ശ്രീയ പ്രതികരിക്കുന്നു!

ഇപ്പോൾ കൂടുതലായും കേട്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഷവർമ വിഷമാണെന്നും ഷവർമയിലെ വിഷാംശങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടുവെന്നുമൊക്കെ. …

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ വില്ലൻ ഷവർമയല്ല നടി ശ്രീയ പ്രതികരിക്കുന്നു! Read More »