സുഹാനയും മക്കളും ഇല്ലാതെ ആഘോഷങ്ങൾ പൂർണ്ണമാവില്ലന്ന് മാഷുറ, ബേബി ഷവർ പാർട്ടിയുടെ ചിത്രങ്ങളുമായി മാഷുറ |Mashura baby shawer images

സുഹാനയും മക്കളും ഇല്ലാതെ ആഘോഷങ്ങൾ പൂർണ്ണമാവില്ലന്ന് മാഷുറ, ബേബി ഷവർ പാർട്ടിയുടെ ചിത്രങ്ങളുമായി മാഷുറ |Mashura baby shawer images Read More

എന്റെ ഓരോ ഹൃദയമിടിപ്പിലും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, സുഹാനയേ കുറിച്ച് ബഷീർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ |I love you with every beat of my heart, says Basheer about Suhana

എന്റെ ഓരോ ഹൃദയമിടിപ്പിലും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, സുഹാനയേ കുറിച്ച് ബഷീർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ |I love you with every beat of my heart, says Basheer about Suhana Read More

മറ്റൊരു അമ്മയിൽ എനിക്ക് പിറന്ന സഹോദരി, ദൈവം നിന്നെ എനിക്ക് തന്നതിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവതിയാണ്, മാഷുറയെ കുറിച്ച് സുഹാനയുടെ വാക്കുകൾ|Suhana talkes about Mashura

മറ്റൊരു അമ്മയിൽ എനിക്ക് പിറന്ന സഹോദരി, ദൈവം നിന്നെ എനിക്ക് തന്നതിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവതിയാണ്, മാഷുറയെ കുറിച്ച് സുഹാനയുടെ വാക്കുകൾ|Suhana talkes about Mashura Read More

മാഷുറയുടെ കുഞ്ഞിനെ കൈകളിലേക്ക് കിട്ടുന്നതിനു വേണ്ടിയും കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും താൻ നോക്കിയിരിക്കുവാണ്, സുഹാന |Suhana Talks About Mashura Baby

മാഷുറയുടെ കുഞ്ഞിനെ കൈകളിലേക്ക് കിട്ടുന്നതിനു വേണ്ടിയും കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും താൻ നോക്കിയിരിക്കുവാണ്, സുഹാന |Suhana Talks About Mashura Baby Read More

സ്വന്തം ഭർത്താവിന് വേറൊരു ഭാര്യയിൽ കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് കണ്ട് രോമാഞ്ചം വന്ന ആദ്യത്തെ ഭാര്യ സുഹാന ആയിരിക്കും.|bashir bashi and his wifes|

സ്വന്തം ഭർത്താവിന് വേറൊരു ഭാര്യയിൽ കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് കണ്ട് രോമാഞ്ചം വന്ന ആദ്യത്തെ ഭാര്യ സുഹാന ആയിരിക്കും.|bashir bashi and his wifes| Read More